Learn Chinese with Fast Track Chinese
ZHŌNGGUÓ 中国 China
Manage word

Translations

China

Examples

More Examples
Běijīng shì Zhōngguó de shǒudū.北京中国首都Beijing is the capital of China.
Zhōngguó yǒu Zhōngguó de tèdiǎn.中国中国特点China has Chinese characteristics.
lái Zhōngguó中国I'm originally from China.
Zhōngguó fāzhǎn de tài kuài le.中国发展China's developing too quickly.
cóng Zhōngguó huílai le.中国回来He came back from China.
.