Learn Chinese with Fast Track Chinese
XIÀNZÀI 現在 now
Manage word

Translations

now / at present / at the moment / modern / current / nowadays

Components

Examples

More Examples
Bǐdé xiànzài zài.彼得現在Peter is not in now.
xiànzài máng.現在I'm not busy now.
xiànzài méiyǒu dìzhǐ.現在沒有地址I don't have the address now.
xiànzài zài jiā.現在She isn't at home now.
māma xiànzài zài yīyuàn.媽媽現在醫院My mother is in the hospital now.
xiànzài de zǒu le.現在I've got to go now.
.